Zamknij

„Przeczytaj Oskarowi Kolberga”

„Przeczytaj Oskarowi Kolberga”

22 lutego 2021 przypada kolejna rocznica urodzin Oskara Kolberga, etnografa i kompozytora urodzonego w Przysusze. Jak zawsze pragniemy ten dzień wyjątkowo uczcić. Dotychczas w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze odbywały się tego dnia koncerty, wernisaże, spotkania z miłośnikami twórczości Kolberga i kultury ludowej.

W tym roku, ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiczną, a przede wszystkim na trwający remont siedziby Muzeum, nie możemy Państwa zaprosić w nasze progi. Mimo to bardzo chcielibyśmy uświetnić 207. rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Dlatego wspólnie z Domem Kultury w Przysusze proponujemy inną formę spotkania. Zainspirowani ogólnopolską akcją zainicjowaną przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jaką było Wielkie Czytanie Kolberga z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, chcielibyśmy ją przenieść w nasze lokalne środowisko. Zachęcamy Państwa do wybrania dowolnego fragmentu z Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga lub Bajek ze zbiorów Oskara Kolberga (dostępne w bibliotekach), odczytania go przed kamerą i przesłanie filmu na muzealny adres internetowy.

Na scenie sali widowiskowej Domu Kultury czeka na Państwa zaaranżowane miejsce, gdzie można nagrać krótki filmik. Pojedynczo lub w grupach do 5 osób możecie Państwo korzystać z gościnności Domu Kultury w godzinach 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku. Oczywiście to tylko propozycja miejsca, mogą Państwo skorzystać z innych punktów w Przysusze związanych z Oskarem Kolbergiem lub dokonać nagrań we własnych domach. Nadesłane filmiki zostaną 22 lutego zaprezentowane na naszej stronie muzealnej oraz Facebooku Muzeum Wsi Radomskiej.

Zachęcamy społeczności szkolne, przedszkolne, sportowe, harcerzy, kółka teatralne, biblioteki i wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami uczcić pamięć o Oskarze Kolbergu. 

INSTRUKCJA

  1. Należy wybrać fragment z Dzieł Wszystkich Kolberga, np. związany z regionem, zwyczajami, obrzędami.
  2. Odczytać go przed kamerą (wystarczy ta w telefonie), nagranie nie powinno przekroczyć 2 min.
  3. Przesłać materiał na adres mailowy: dominika.lefek@muzeum–radom.pl najpóźniej do 19 lutego.
  4. Przesłanie filmiku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie www.muzeum-radom.pl oraz serwisie społecznościowym Facebook.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .