Zamknij

209. rocznica urodzin Oskara Kolberga

209. rocznica urodzin Oskara Kolberga

22 lutego przypada 209. rocznica urodzin Oskara Kolberga

„Roku tysięcznego osiemsetnego czternastego dnia dwudziestego trzeciego lutego o godzinie ósmej z rana przed nami plebanem przysuskim urzędnikiem cywilnym gminy Przysuskiej, Powiatu opoczyńskiego w departamencie radomskim stawił się urodzony Juliusz Cölberg konduktor dóbr J.W. Ignacego Dembińskiego, Starosty Wolbromskiego, liczący lat trzydzieści dziewięć w mieście Przysucha zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod numerem trzydziestym dziewiątym na dniu dwudziestym drugim lutego roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu, oświadczając iż jest spłodzone z niego i Karoliny z Markierów lat trzydzieści sześć liczącej jego małżonki i że życzeniem jego jest nadać mu imiona Henryk Oskar. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonego Michała Murawskiego Burmistrza Przysuchy, liczącego lat czterdzieści dziewięć w mieście Przysuchy zamieszkałego i J.W. Pana Józefa Skorupskiego, Sekretarza Poczty Przysuskiej, liczącego lat dwadzieścia trzy w mieście Przysuchy zamieszkałego. Po czem akt niniejszy urodzenia po przeczytaniu onego wraz z oświadczającemi podpisujemy: Wawrzyniec Goszczyński pleban Przysuski, Juliusz Cölberg jako ojciec własny, Michał Murawski jako świadek, Józef Skorupski jako świadek”.

 

„Miasto Przysucha. W dniu 23 lutego ochrzczone było dziecię płci męskiej któremu dano imiona Henryk Oskar w dniu 23 lutego o godzinie 3 po południu. Dziecię urodzonego Juliusza Colberg konduktora dóbr J.W. Ignacego Dembińskiego starosty Wolbromskiego i Karoliny z Mercouerów małżonków prawnych wyznania akatolickiego. Trzymali go do chrztu Jaśnie Wielmożny  Ignacy Rawicz Dembiński dziedzic dóbr Przysuchy z przyległościami i urodzona Markierowa obywatelka miasta Przysuchy. Chrzest ten odbytym został tylko z wody samej dla zbytecznej słabości dziecięcia. Przeze mnie samego zaświadczam. Wawrzyniec Goszczyński pleban Przysuski”.

Źródło: Wpis Oskara Kolberga w księdze metrykalnej Książka metryk kościelnych […] ochrzczenie w Kościele Parafialnym Miasta Przysuchy, 1812-1824.

Wł. Parafii św. Jana Nepomucena w Przysusze, depozyt w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

 

Źródło: Wpis Oskara Kolberga w księdze Akta urodzonych, stanu cywilnego gminy Przysuskiej obejmują w sobie rok 1813 i 1814 z rejestrami alfabetycznymi sporządzonymi.

Wł. Parafii św. Jana Nepomucena w Przysusze, depozyt w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

foto: Polonez opracowany przez S. Krasowskiego. Źródło: Słowo Przysuchy, maj 1960, s. 1.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .