Zamknij

Zapraszamy na wystawę: Żelazne wieki PrzysuchyPrzemysł górniczy, hutniczy i zbrojeniowy w okolicach Przysuchy do 1 poł. XIX w.

Ekspozycja czynna do stycznia 2006 roku.

W Muzeum czynna jest wystawa: Żelazne wieki Przysuchy-Przemysł górniczy, hutniczy i zbrojeniowy w okolicach Przysuchy do 1 poł. XIX w.
Muzeum przygotowywało ją we współpracy z Muzeum Archeologicznym
w Krakowie, Muzeum Techniki w Warszawie, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Muzeum Geologicznym przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGI-J w Krakowie, Muzeum Okręgowym
w Piotrkowie Trybunalskim, z którego pozyskano osiemnastowieczne militaria
oraz z placówkami radomskimi: Archiwum Państwowym w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Muzeum W si Radomskiej.
Celem ekspozycji jest ukazanie poszczególnych etapów i zmian, jakie zachodziły
w dziedzinie górnictwa, produkcji żelaza, przetwarzania surówki, odlewnictwa na przestrzeni niemal 2000 lat. Wędrówkę po dziejach przemysłu rozpo.c.zynają eksponaty z dziedziny geologii - rudy żelaza, syderyty, sferosyderyty, rudy darniowe, które tworzyły się w naszej okolicy około 200 mln. lat temu. Okres starożytnej produkcji żelaza dokumentuje
na wystawie rekonstrukcja pieca dymarskiego w skali 1: 1 z okresu wpływów rzymskich, stanowisko dymarskie z prażakami do prażenia rudy, mielerzami do wypalania węgla drzewnego i dokumentacją fotograficzną badań archeologicznych nad starożytnym hutnictwem z archiwum prof.. Kazimierza Bielenina. Uzupełnieniem tej części wystawy
są zabytki żelazne z okolic Gór Świętokrzyskich, Wólki Domaniowskiej i z miejscowości Brzeski k/Klwowa.
Ważną część ekspozycji stanowi fragment warsztatu kowala- palenisko wraz
z miechem, narzędzia, sprzęty i wyroby kowalskie.
Najważniejszym dla Przysuchy okresem powstawania zakładów żelaznych był XVIII wiek. Rodzina Dembińskich zbudowała wówczas wielki piec w Janowie, kuźnice, drutarnię, zakłady do wygrzewania, świeżenia surówki wielkopiecowej- fryszerki. Domeną ówczesnych fabryk była produkcja moździerzy, luf armatnich, krat, kotłów, amunicji artyleryjskiej, dewocjonaliów, tablic fundacyjnych. W miejscowej szabelni wytwarzano szable, pałasze, zaś w rurarni (rusznikarni) puszkarze produkowali fuzje, hakownice, pistolety i amunicję. Wspomniany asortyment znany jest jedynie z opisów źródłowych, nie zachowały się żadne miej scowe archetypy, prezentowane eksponaty pochodzą z innych ośrodków Zagłębia Staropolskiego.
Cennym przykładem regionaliów są zabytki z gwoździarni w Rzucowie, m.in. mapy, plany, dzwon i gwoździe z poł. XIX wieku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .