Zamknij

Wilhelm Kolberg (1807-1877). Kartograf, metrolog, inżynier budownictwa dróg i mostów

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza na wystawę \\\\\\\"Wilhelm Kolberg (1807-1877). Kartograf, metrolog, inżynier budownictwa dróg i mostów\\\\\\\", zrealizowaną dzięki finansowemu wsparciu
Pana Michaela Kolberga z Ottawy, czynną od 4 czerwca do 27 lipca 2006 roku.
Ekspozycja muzealna i towarzyszący jej katalog są kontynuacją prezentacji osób zasłużonych dla polskiej nauki i kultury, zacnych przedstawicieli rodziny Kolbergów, ich działalności naukowej, artystycznej i społecznej. Dotychczas nakładem Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze ukazały się opracowania towarzyszące stałej wystawie biograficznej, przedstawiającej życie i dzieło Oskara Kolberga, etnografa, folklorysty, kompozytora oraz wystawom czasowym ukazującym sylwetki jego ojca - Juliusza (Colberg) Kołobrzeg-Kolberga, kartografa, geodety, metrologa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego i brata - Antoniego Kolberga, warszawskiego malarza portretów, obrazów religijnych i scen rodzajowych.
Aktualna ekspozycja czasowa przybliża postać Kolberga szczególnie związanego ze środowiskiem XIX-wiecznej inteligencji warszawskiej. Wilhelm Adolf Kolberg (ur. 13 VI 1807, zm. 4 VI 1877 w Warszawie) to najstarszy z synów Juliusza, wykształcony inżynier budownictwa dróg i mostów, kartograf i metrolog. W 1825 ukończył Liceum Warszawskie, następnie Wydział Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, wstąpił do Szkoły Aplikacyjnej korpusu inżynierów Wojska Polskiego. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w stopniu porucznika. Po upadku powstania zatrudniony był w Korpusie Dróg i Mostów jako inżynier. Kształcił się w Wiedniu, gdzie jednocześnie pracował przy regulacji Dunaju. Należał do komitetu budowy kanału Augustowskiego. W latach 1841-1844 podróżował po Niemczech, Belgii, Francji, Anglii zdobywając wiedzę i doświadczenie w zakresie kolejnictwa. Był członkiem Zarządu Budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej oraz Dyrekcji Dróg i Mostów Komisji Skarbu. Publikował i opracowywał materiały kartograficzne (\\\\\\\"Mapa Królestwa Polskiego wraz z obwodem Wolnego Miasta Krakowa\\\\\\\", \\\\\\\"Mappa dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Krakowskiej z okolicami...\\\\\\\") i metrologiczne (\\\\\\\"Porównanie miar i wag teraźniejszych i dawniejszych w Królestwie polskim używanych z zagranicznemi przez[..]\\\\\\\"). Opracowywał i wydawał plany Warszawy. Zajmował się szczegółowymi pomiarami Wisły w związku z zamiarem jej regulacji. Realizował przedsięwzięcia z zakresu inżynierii i budownictwa wodnego i lądowego. Projektował mosty, wodociągi, bruki. Dokumentował zachowane w stolicy średniowieczne fortyfikacje i mury obronne. Był prezesem kolegium kościelnego Gminy Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie.
Wśród zaprezentowanych na wystawie eksponatów szczególne miejsce zajmują archiwalia przekazane Muzeum w Przysusze w depozyt przez potomków Juliusza Kolberga - Krzysztofa i Hankę Kolbergów z Poznania. Muzeum otrzymało cenny zespół źródeł Kolbergowskich, liczący 63 pozycje inwentarzowe. Wśród tych archiwaliów najbardziej liczną grupę stanowią obiekty związane z działalnością zawodową na polu kartografii, metrologii i inżynierii wodnej i lądowej najstarszego z braci Kolbergów Wilhelma.
Poprzez zgromadzone w muzeum i wyeksponowane materiały kreślimy portret wybitnej postaci, człowieka ogromnej pracowitości i zasług, wszechstronnie wykształconego, konsekwentnie realizującego własne cele i zainteresowania, otwartego na działania społeczne, oddanego przyjaciela oraz serdecznego opiekuna rodziny.
Delikatna materia prezentowanych oryginalnych obiektów, wymogi konserwatorskie w stosunku do XIX-wiecznych rękopisów, rysunków i druków, rozproszonych w zbiorach wielu instytucji, wpływają na możliwości ekspozycyjne, decydują o krótkim okresie trwania wystawy, często wymuszają konieczność wprowadzania kopii i reprodukcji obiektów. Z tych powodów przygotowana wystawa i towarzyszący jej katalog stanowią niecodzienną okazję bliższego poznania życia, dokonań i zasług Wilhelma Kolberga.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .