Zamknij

Tak było - nowa wystawa w Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze

Tak było - nowa wystawa w Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze

"TAK BYŁO - dawne fotografie mieszkańców gminy Rusinów". O tradycji, niezwykłej kajockiej muzyce, kapeli Gaców, fenomenie "Przystałowickiej Akademii Muzycznej" i nauczycielu Janie Gacy...

„TAK BYŁO - dawne fotografie mieszkańców gminy Rusinów”.

O tradycji, niezwykłej kajockiej muzyce, kapeli Gaców,

fenomenie „Przystałowickiej Akademii Muzycznej” i nauczycielu Janie Gacy...

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,

Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

i fundacja Muzyka Odnaleziona

zapraszają na wystawę, w lutym 2013, w Muzeum w Przysusze, Al. Jana Pawła II/11

oraz

23 lutego 2013 roku o godz. 16.30 na spotkanie z okazji

199 rocznicy urodzin Oskara Kolberga (1814-1890)

Gmina Rusinów i jej okolice słyną z niezwykle ciekawych i silnych tradycji muzycznych. Ta okolica to przede wszystkim centrum muzyki kajockiej – mikroregionu słynącego z ekspresyjnej, improwizowanej muzyki. Żyli tu legendarni mistrzowie: Jan Bogusz, Józef Kędzierski ze Rdzuchowa. Grali też inni wybitni muzykanci: Józef Zaraś z Nieznamierowic, Józef Kasiak z Wiru, Stanisław Ciarkowski ze Rdzowa, Jan Michalski z Klwowa, bracia Wrześniowie z Janikowa i wielu, wielu innych... Dziś jeszcze w tej okolicy gra wielu świetnych skrzypków, harmonistów, kobiety śpiewają tradycyjny repertuar.

Wystawa zorganizowana w ramach projektu 3xGace przedstawia fotografie i opisy postaci i zdarzeń zebrane przez uczestników konkursu, zorganizowanego w celu zainteresowania młodzieży szkolnej historią i kulturą ich środowiska lokalnego, w którym na co dzień mieszkają, grają i uczą słynni w Polsce muzycy z rodziny Gaców z Przystałowic Małych. W latach pięćdziesiątych XX w. współtworzyli rodzinną kapelę weselną, zaliczaną do najlepszych w regionie. Grali z kapeli:: Piotr (skrzypek, ur. w 1927 r.), Jan (bębnista, skrzypek, ur. w 1933 r.) i Władysław (harmonista, 1948-1971) oraz z młodszego pokolenia Gaców Stanisław syn Piotra (harmonista, 1948-2011) i Stefan (bębnista i śpiewak, ur. 1942).

Konkurs w gminie Rusinów miał służyć zwiększeniu zainteresowania miejscowej młodzieży tradycyjną wiejską kulturą poprzez poznawanie historii ich rodzin, dawnych zwyczajów, zabaw i codziennego życia. Zachęcał do rozmów o przeszłości z pokoleniem rodziców, dziadków, ze starszymi sąsiadami. Miał na celu spowodowanie ruchu społecznego wokół własnej przeszłości, poczucia dumy ze skarbów kultury, które można jeszcze spotkać we własnej wsi.

Zbiory w rodzinnych albumach okazały się niezwykłe. Powstała wystawa, która świadczy o bogactwie kulturowym tych okolic, zebrano wiele ciekawych fotografii i relacji z przeszłości. Tylko niewielką ich część udostępniamy na wystawie. Może kiedyś uda się wydać album ze zdjęciami... Uratujemy w ten sposób dla naszych dzieci fragment dorobku przeszłych pokoleń, zdjęcia przed zapomnieniem, czy nawet zniszczeniem a w zamian uzyskamy dumę z Małej Ojczyzny.

Częścią projektu 3XGACE jest publikacja o rodzinnej kapeli weselnej regionu Radomskiego, z okolic Przysuchy. Tworzyli ją w latach pięćdziesiątych bracia Gace z Przystałowic Małych: Piotr (skrzypek, ur. 1927), Jan (bębnista i skrzypek, ur. 1933) i Władysław (harmonista, 1948-1971). Później grali jeszcze: Stanisław Gaca (harmonista, 1948-2011) i Stefan Gaca (bębnista i śpiewak, ur. 1942). To bohaterowie książki i dołączonych do niej płyt z muzyką. Książka opisuje ich losy, ale i niezwykły fenomen wpływu tej muzyki na młode pokolenie, które zjeżdża z całej Polski, by uczyć się u Jana Gacy w „Przystałowickiej Akademii Muzycznej”.

Książka zawiera materiały z badań terenowych Andrzeja Bieńkowskiego (gromadzone od 1980 roku) oraz Janusza Prusinowskiego i Macieja Żurka, reprezentujących grupę młodszego pokolenia skrzypków, kontynuujących muzykę Gaców. Współczesne fotografie są autorstwa Piotra Baczewskiego. Do książki dołączone są dwie płyty, jedna z muzyką mistrzów, druga z muzyką ich uczniów: Janusza Prusinowskiego, Macieja Żurka, Ewy Grochowskiej, Mateusza Niwińskiego, Katarzyny Zedel, Marcina Drabika i wielu innych.

Elementem projektu jest film, oparty na dokumentacji z badań terenowych Andrzeja Bieńkowskiego, w reżyserii Moniki Menciny.

Wystawa Tak było jest elementem projektu 3XGACE wydawnictwa Muzyka Odnaleziona.

Przy realizacji wystawy współpracowali: Wójt Gminy Rusinów, Publiczne Gimnazjum w Rusinowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieznamierowicach, Biblioteka w Rusinowie, fundacja Muzyka Odnaleziona i Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Wystawa i koncert muzyki tradycyjnej, towarzyszący wernisażowi w Rusinowie dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Wszyscy Razem”.

Projekt 3XGace zrealizowany przez wydawnictwo Muzyka Odnaleziona, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracowali przy projekcie: Stowarzyszenie „Tratwa”, Fundacja Wszystkie Mazurki Świata.

Info.MOK/MWR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .