Zamknij

Oferta edukacyjna Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Oferta edukacyjna Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Przedstawiamy Państwu propozycje zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które będą realizowane w naszej placówce w roku szkolnym 2017/2018.

Poprzez lekcje muzealne Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze popularyzuje dawną kulturę ludową oraz historię regionu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia stanowią ważny element edukacji, mającej na celu ugruntowanie poczucia regionalnej tożsamości. Lekcje w muzeum to specyficzna forma pracy dydaktycznej, oparta na pokazie oryginalnych zabytków, zbiorów muzealnych, archiwaliów, fotografii i filmów. Uczeń zyska maksimum nowej wiedzy lub pogłębi nabytą – w niecodziennym otoczeniu, mając dostęp do różnorodnych materiałów, najbardziej charakterystycznych i najciekawszych dla naszego regionu.

Organizowane w Muzeum zajęcia pozwolą uczniom poznać naszą instytucję i jej zbiory, w bezpośrednim kontakcie z eksponatem muzealnym, czy twórcami ludowymi podczas warsztatów etnograficznych. Tematy spotkań pomogą uzupełnić program nauczania związany z historią regionu, a także poszerzać informacje z dziedziny etnografii, kultury i sztuki. Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.

Lekcje muzealne związane z sylwetką Oskara Kolberga prowadzone są na stałej wystawie biograficznej, która w 2014 roku została uzupełniona o kioski multimedialne i stanowiska odsłuchowe. Zapewniają one atrakcyjną prezentację zasobów Muzeum i instytucji zajmujących się spuścizną etnograficzną, folklorystyczną i muzyczną Kolberga. Umożliwia to wielowymiarową narrację i ułatwia dostęp do kolekcji muzealiów i materiałów kolbergowskich.

Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.

Każda lekcja trwa minimum 45 minut (czas trwania do uzgodnienia).

Zajęcia prowadzą pracownicy merytoryczni muzeum lub zaproszeni goście (twórcy ludowi i animatorzy kultury).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 4 zł/osoba

Prosimy o wcześniejsze anonsowanie grup. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni muzeum pod nr tel. 48 675 22 48

Zapraszamy do Muzeum najmłodszych (4+); przygotowaliśmy dla ich trzy spotkania tematyczne:

 • Legendy okolic Przysuchy.
 • Opowieść o Muzeum, jego zbiorach i zasadach w nim panujących.
 • W dawnym salonie, moda i obyczaje.

TEMATY LEKCJI:

Oskar Kolberg. Rodzina Kolbergów

 1. Oskar Kolberg (1814-1890) – życie i dzieło etnografa, folklorysty, kompozytora.
 1. Twórczość muzyczna Oskara Kolberga.
 1. Podróże Oskara Kolberga.
 1. Juliusz Kolberg (1776-1831) – kartograf, geodeta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
 1. Wilhelm Kolberg (1807-1877) – kartograf, metrolog, inżynier budownictwa dróg i mostów.
 1. Malarstwo Antoniego Kolberga.

Historia i architektura regionu

 1. Przysucha –zarys dziejów miasta.
 1. Społeczność żydowska w Przysusze. Chasydyzm. Zabytki judaistyczne.
 1. Zabytki urbanistyki i architektury w Przysusze i okolicach.
 1. Przemysł w okolicach Przysuchy od czasów starożytnych do XX wieku. Staropolski Okręg Przemysłowy.
 1. Gródek Leśny i inne zabytki archeologiczne okolic Przysuchy.
 1. Urszula z Morsztynów Dembińska (1746-1825), właścicielka Przysuchy, Rusinowa
  i Szczekocin, starościna wolbromska.
 1. Moi przodkowie. Genealogia i heraldyka wokół nas.

Etnografia

 1. Kultura ludowa regionu opoczyńskiego.
 1. Etnoinspiracje
 1. Ludowa plastyka obrzędowa i dekoracyjna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .