Zamknij

Nabytki Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze w 2020 r.

Nabytki Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze w 2020 r.

Kolekcja biograficzna Muzeum w Przysusze wzbogaciła się o portret Oskara Kolberga autorstwa Tadeusza Rybkowskiego (1828–1926), eksponowany dotąd na wystawie stałej jako depozyt Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Portret-miniatura, to jeden z dwóch istniejących malarskich przedstawień Kolberga, wykonanych za jego życia i zachowanych w zbiorach publicznych. Drugim jest portret olejny, malowany przez Tadeusza Konopkę (1845-1903), pozostający w kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W muzeum przysuskim, na stałej wystawie biograficznej prezentowana jest jego kopia, wykonana przez Krzysztofa Jackowskiego w 1990 r. Inne XIX-wieczne wizerunki Kolberga, zachowane w kolekcji muzeum biograficznego to przede wszystkim grafika prasowa, drzeworyty, litografie i fotografie z epoki.

Wykonawcą portretu jest Tadeusz Rybkowski, malarz i współpracownik O. Kolberga, ilustrator artykułów w czasopismach, autor ikonografii - rysunków i akwarel do tomu 29. Pokucie. Obraz etnograficzny, Kraków, 1882 oraz zamieszczonych w tomie 54. Ruś Karpacka DWOK, Wrocław - Poznań 1970.

W latach 1872-1875 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u Władysława Łuszczkiewicza, a następnie w wiedeńskiej Akademii u Carla Wurzingera, Leopolda Loefflera, Hansa Makarta i w zakładach dekoracji teatralnych. Od 1878 r. podróżował po Włoszech i Niemczech. W 1893 r. osiadł na stałe we Lwowie. Został profesorem Państwowej Szkoły Przemysłowej i prowadził prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Zajmował się dekoracyjnym malarstwem ściennym oraz był ilustratorem czasopism polskich i obcych. Malował przede wszystkim obrazy o tematyce rodzajowej.

Pozyskana do zbiorów miniatura, malowana akwarelą i gwaszem na kartonie, przedstawia na ciemnym szaro-granatowym, jednolitym tle, półpostać starszego, zgarbionego mężczyzny, profilem zwróconą w lewo, w jasnym płaszczu, w beżowo szarym, miękkim kapeluszu na głowie, siwe włosy i broda, na nosie druciane okulary.

Portrecik został podpisany przez autora ołówkiem, w prawym dolnym rogu: „Etnograf polski Oskar Kolberg w Modlnicy 1875 mal. Tad. Rybkowski”, na odwrotnej stronie oprawy umieszczono napis atramentem, inną ręką: „Oskar Kolberg * 22.2 1814 Przysucha pow. Opoczyński + 3.6.1890. Kraków”, poniżej na papierowej naklejce: „Tadeusz Rybkowski: Oskar Kolberg 1814-1890. malow. 1875. właśc.: Dr Jan Poratyński”. Wymieniony jako właściciel portretu J. Poratyński (1876-1941) – był farmaceutą, społecznikiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, autorem prac naukowych z zakresu zdrowia i przedsiębiorcą.

Wymiary obiektu: 111 x 87 mm; przeszklony i oprawiony w drewnianą, złoconą ramkę. 

W zbiorach Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie zachowały się dwa szkice Tadeusza Rybkowskiego do portretu Kolberga malowane w Modlnicy.

Miniatura powstała w Modlnicy w dworze Konopków, w którym Kolberg spędził czternaście lat życia (1871-1884), w którym bywał również Rybkowski, jako krewny Antoniny Męcińskiej, zwanej przez mieszkańców modlnickiego domu Melusią. Była tam nauczycielką muzyki trzech córek Józefa Konopki i wspomagała Antoninę Konopczankę w zarządzaniu dworskim gospodarstwem. W 1875 r. Rybkowski był już adeptem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. W następnych latach jego kontakty z Kolbergiem wiązały się z prowadzeniem własnych studiów rysunkowych oraz gromadzeniem dokumentacji etnograficznej. W liście do Władysława Przybysławskiego z 1879 r. Kolberg przedstawił go pisząc, „Przyjaciel mój, pan Rybkowski, malarz od kilku lat osiadły w Wiedniu, robi wycieczkę artystyczną na Bukowinę dla zbierania potrzebnych mu typów. Zwróciłem uwagę jego i na Pokucie. (…) Rysować on będzie włościan, ich ubiory, chaty, sprzęty, różne grupy i pejzaże, słowem wszystko, co dla artysty jak i etnografa, może być przydatnym”.

Okolicznością szczególnie sprzyjającą tworzeniu przez Rybkowskiego zbioru ikonografii była organizacja wystawy etnograficznej na Pokuciu, pierwszej na ziemiach polskich. Urządzona została w Kołomyi w 1880 r., przez Oddział Czarnochorskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, pod naukowym kierownictwem Oskara Kolberga. Z okresu przygotowań do wystawy, w które zaangażował się malarz zachowało się kilkanaście szkiców akwarelowych oraz skończonych prac o tematyce rodzajowej np. Pochód wesela huculskiego przed cesarzem w Kołomyi z cyklu „Podróż inspekcyjna cesarza Franciszka Józefa I po Galicji we wrześniu 1880 r.” pozostająca w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie (https://zbiory.mnk.pl/pl/wyniki-wyszukiwania/katalog/311061). W tekach rękopisów Oskara Kolberga obecne są dwie akwarele przedstawiające kobiety z Myszyna i Zahajpola (udostępnione w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/427374/edition/342369/content, poz. 108, k. 27; poz. 110, k. 28)

Region kresy południowo-wschodnie i Krakowskie zilustrował Rybkowski wieloma przedstawieniami scen rodzajowych, typów ludowych, zabudowań, narzędzi i sprzętów wiejskich, pejzaży, szkiców terenowych, rysunków i akwarel przechowywanych w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego.

Prace artysty o tematyce etnograficznej pojawiają się sporadycznie na aukcjach sztuki dawnej (m.in. https://galeria.agraart.pl/autor/237/tadeusz-rybkowski#search).

 

Katarzyna Markiewicz

 

Podpisy zdjęć:

Portret Oskara Kolberga,

Tadeusz Rybkowski, Modlnica 1875.

Zb. Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

 

Modlnica – widok dworu Konopków

Tadeusz Rybkowski, 1874.

Zb. prywatne

 

Ubiory kobiet z Myszyna i Zachajpola w pow. Kołomyja

Tadeusz Rybkowski, 1880.

Zb. Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Pochód wesela huculskiego przed cesarzem w Kołomyi

Tadeusz Rybkowski, 1881.

Zb. Muzeum Narodowego w Krakowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .