Zamknij

Lekcje muzealne na rok szkolny 2016/2017

Lekcje muzealne na rok szkolny 2016/2017

Przedstawiamy propozycje zajęć realizowanych w naszym Muzeum. Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapraszamy również przedszkola i uniwersytety Trzeciego Wieku. Zajęcia mają na celu ugruntowanie poczucie regionalnej tożsamości, poznanie lokalnych tradycji i kultury ludowej. tematy spotkań pomogą uzupełnić program nauczania związany z historia regionu, etnografią i sztuką.

Chcemy wyrobić i „wychować” świadomych odbiorców kultury w jak najszerszym wymiarze, otwartych na nowe zjawiska w kulturze. Pragniemy zachęcić ich do eksperymentów, kreatywności, wyjścia ponad ustalone normy, przekazać treści, które pomogą im elastycznie poruszać się w ofercie wielu instytucji, w łączeniu nabytej wiedzy z działaniem na indywidualnej płaszczyźnie.

Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku uczestników. każda lekcja trwa minimum 45 minut (czas trwania do uzgodnienia). Zajęcia prowadzą pracownicy merytoryczni muzeum lub zaproszeni goście (animatorzy kultury, twórcy ludowi).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 4 zł/osoba

Prosimy o wcześniejsze anonsowanie grup. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni muzeum pod nr tel. 48 675 22 48

Zapraszamy do Muzeum najmłodszych (4+); przygotowaliśmy dla ich trzy spotkania tematyczne:

 • Legendy okolic Przysuchy.

 • Opowieść o Muzeum, jego zbiorach i zasadach w nim panujących.

 • W dawnym salonie, moda i obyczaje.

Oskar Kolberg. Rodzina Kolbergów

 1. Oskar Kolberg (1814-1890) – życie i dzieło etnografa, folklorysty, kompozytora.

Spuścizna patrona Muzeum, etnografa urodzonego w Przysusze, twórcy monumentalnego dzieła „Lud” i „Obrazy etnograficzne” – serii etnograficzno-folklorystycznych monografii regionalnych.

Uzupełnieniem lekcji jest wystawa multimedialna „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja”

 1. Twórczość muzyczna Oskara Kolberga.

Dorobek Oskara Kolberga jako kompozytora, autora opery „Król Pasterzy”, twórcy ponad 100 utworów na fortepian, kompozycji wokalno-instrumentalnych. Jego spuścizna obejmuje dzieła inspirowane motywami ludowymi, pieśni na głos, kompozycje fortepianowe i sceniczne. Utwory Kolberga wpisywały się w modny w XIX wieku nurt muzykowania domowego, w atmosferę warszawskich salonów artystyczno-literackich.

Uzupełnieniem lekcji jest wystawa multimedialna „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja”

 1. Podróże Oskara Kolberga.

Dziś podróż o wygoda a jak to wyglądało kiedyś? jak dawniej podróżowano? Czym jest kufer walizkowy i do czego służył? jak czytać stare mapy? Lekcja przedstawia sposób podróżowania
w XIX wieku na przykładzie wypraw terenowych Oskara Kolberga – etnografa, folklorysty, badacza kultury ludowej. Zajęcia będą przenosiły w świat sprzed dwóch stuleci przy użyciu zabytkowego kufra podróżnego, wypełnionego elementami pobudzającymi zmysły: XIX-wiecznymi mapami, korespondencją oraz notatkami i szkicami z podróży Oskara Kolberga.

Uzupełnieniem lekcji jest wystawa multimedialna „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja”

 1. Juliusz Kolberg (1776-1831) – kartograf, geodeta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokonania ojca Oskara Kolberga, zasłużonego pedagoga, kartografa, metrologa, wynalazcy, autora pionierskiego dzieła z zakresu metrologii: „Porównanie teraźniejszych i dawniejszych miar i wag w Królestwie Polskim używanych…” Prezentacja oryginalnych dokumentów z archiwum rodzinnego Kolbergów, map i pozycji książkowych autorstwa Juliusza Kolberga znajdujących się
w zbiorach Muzeum w Przysusze.

 1. Wilhelm Kolberg (1807-1877) – kartograf, metrolog, inżynier budownictwa dróg i mostów.

Zasługi Wilhelma Kolberga, starszego brata Oskara, inżyniera budownictwa wodnego i lądowego, konstruktora mostów, budowniczego Kanału Augustowskiego, specjalisty w zakresie hydrologii (pomiaru i regulacji Wisły), kolejnictwa, dokumentalisty warszawskich murów obronnych
i fortyfikacji, autora map i planów Warszawy.

 1. Malarstwo Antoniego Kolberga.

Dorobek artystyczny młodszego brata Oskara, malarza portretów, obrazów religijnych i scen rodzajowych. Studenta malarstwa w Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego
i Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, autora paryskiego portretu Chopina z 1848r., towarzysza wypraw folklorystycznych Oskara Kolberga po Mazowszu, których pokłosiem były szkice terenowe i rysunki opublikowane w „Pieśniach ludu polskiego”.

Historia i architektura regionu

 1. Przysucha –zarys dziejów miasta.

Historia miasta od czasów najdawniejszych do polowy XIX wieku. osadnictwo wielokulturowe
i jego wpływ na powstanie i prosperitę osady. Rozwój gospodarczy i urbanistyczny Przysuchy; struktura zawodowa i wyznaniowa je mieszkańców. Tradycje przemysłu górniczego, hutniczego
i zbrojeniowego w regionie. okres niewoli narodowej i jego konsekwencje dla miasta. inicjatywy oświatowe i spółdzielcze dwudziestolecia międzywojennego w osadzie. Przysucha w okresie
II wojny światowej i w powojennych realiach.

Prezentacja różnorodnych źródeł historycznych, zbiorów kartograficznych, dokonań właścicieli miasta na polu politycznym, artystycznym i gospodarczym oraz poświęconych im materiałów archiwalnych, historycznych, kartograficznych i ikonograficznych.

 1. Społeczność żydowska w Przysusze. Chasydyzm. Zabytki judaistyczne.

Osiemnastowieczni osadnicy żydowscy w Przysusze, ich historia, tradycje i obyczaje. Zabytki judaistyczne w mieście; zespół synagogalny, jego znaczenie i funkcjonowanie. mistyczny ruch żydowski – chasydyzm; sylwetki cadyków przysuskich i ich współczesne oddziaływanie. Społeczność żydowska w okresie Ii wojny światowej, Holokaust i jego tragiczne konsekwencje. Współczesna historia zabytków, inicjatywy, programy i projekty organizacji żydowskich.

Film „Judaica Polskie” o historii i kulturze Żydów w Polsce od średniowiecza do współczesności.

 1. Zabytki urbanistyki i architektury w Przysusze i okolicach.

Różnorodne zabytki architektury i przemysłu Przysuchy i okolic, dawne grody i średniowieczne osady miejskie. Najbardziej reprezentacyjne obiekty architektury sakralnej, dzieła uczniów Wita Stwosza i królewskich architektów. Okazałe szlacheckie rezydencie, niewielkie drewniane dwory
i zabudowania folwarczne. Zabytkowe cmentarz, obeliski, krzyże i kapliczki oraz wiele innych śladów interesującej historii miejsc i ludzi. Lekcję współtworzą uczestnicy, którzy wskazują ciekawe obiekty w swoim regionie.

 1. Przemysł w okolicach Przysuchy od czasów starożytnych do XX wieku. Staropolski Okręg Przemysłowy.

Uwarunkowania rozwoju przemysłu w okolicach Przysuchy, stanowiska dymarskie i kopalnie rudy żelaza. Produkcja papierni, drutarni, szabelni i rusznikarni. Lokalny przemysł górniczy, hutniczy
i zbrojeniowy, asortyment wyrobów wielkiego pieca hutniczego w Janowie, fryszerek i walcowni. Przysucha jako ośrodek produkcji broni i amunicji artyleryjskiej oraz wysokogatunkowej surówki żelaza. Archaiczne zawody i systemy pracy dawnych hutników oraz instrukcje dla poszczególnych grup pracowników. Przyczyny upadku zakładów hutniczych na początku XX wieku. Kopalnictwo gliny ogniotrwałej i rozwój innych gałęzi przemysłu.

 1. Gródek Leśny i inne zabytki archeologiczne okolic Przysuchy.

Przysucha i okolice w okresie starożytnym i dobie średniowiecza. Stanowiska archeologiczne od czasów łowców reniferów po XVI wiek. Słynne odkrycia z epoki brązu w Mokrzcu i Pogroszynie, Pokaz materiałów fotograficznych z wykopalisk na tajemnicze „Piekielnej Górce”, na przykładzie stanowiska w Brzeskach k/Klwowa. Starożytni hutnicy i kurzacze. Historia niezwykłej świątyni solarnej w Gródku Leśnym k/Przysuchy; „aleja menhirów”. Powstanie grodów m.in. w Skrzynnie, Skrzyńsku i Goździkowie oraz reprezentacyjnych zamków w Drzewicy i Żukowie.
Stan współczesny i prawny ocalałych zabytków archeologicznych.

 1. Urszula z Morsztynów Dembińska (1746-1825), właścicielka Przysuchy, Rusinowa
  i Szczekocin, starościna wolbromska.

Urszula z Morsztynów Dembińska herbu Leliwa (1746-1825), zamożna szlachcianka, właścicielka m.in. Szczekocin, Sędziszowa, Wolbromia, Rusinowa i Przysuchy, żona Franciszka Dembińskiego erbu Rawicz, starosty wolbromskiego. Fundatorka pałacu w Rusinowie i klasycystycznego kościoła w Przysusze. Inicjatorka rozwoju przemysłu w okolicznych dobrach, powstania nowych manufaktur i różnicowania asortymentu produkcji hutniczej. Działaczka polityczna patriotycznego obozu Sejmu Czteroletniego. Gościła w swoich rezydencjach Tadeusza Kościuszkę i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W klimat kultury, mody i kuchni ziemiańskiej XVIII i XIX wieku wprowadzą barwne i humorystyczne przekazy pamiętnikarskie.

 1. Moi przodkowie. Genealogia i heraldyka wokół nas.

Herby Przysuchy i okolicznych miejscowości, reguły obowiązujące w heraldyce, elementy składowe herbów oraz zasady budowy drzewa genealogicznego. Średniowieczni rycerze i ich emblematy, rody szlacheckie i zawołania rodowe. Poznawanie historii własnej rodziny i jej związku z miejscem zamieszkania, rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, pogłębianie więzi rodzinnych. Zajęcia w muzeum mają charakter warsztatowy – na zakończenie spotkania uczestnicy będą mieli okazję stworzyć własne drzewo genealogiczne i zaprojektować rodzinny herb.

Etnografia

 1. Kultura ludowa regionu opoczyńskiego.

Opis etnograficzny regionu opoczyńskiego (obejmujący Przysuchę i okoliczne miejscowości). Prezentacja tradycyjnych strojów, rękodzieła, rzemiosł i sztuki ludowej, obrzędów i zwyczajów, muzyki, tańców, pieśni, zabytków architektury wiejskiej. Wskazanie śladów tradycyjnej kultury regionalnej we współczesnym życiu powiatu przysuskiego. Pokazy filmów, nagrań muzycznych, muzealiów.

 1. Etnoinspiracje

Prezentacja wybranych dziedzin polskiej sztuki ludowej (technik rękodzielniczych, tradycyjnych surowców i materiałów oraz wzornictwa) jako źródła inspiracji współczesnych projektantów, artystów, wykonawców wykorzystujących motywy ludowe w architekturze, modzie, muzyce, sztukach graficznych. przedstawienie obiektów, w których tworzeniu wykorzystano elementy kultury ludowej. Sztuka ludowa jako zasób wartości artystycznych określających tożsamość regionalna. Nawiązanie dialogu tradycyjnych form ze sztuką współczesną.

 1. Ludowa plastyka obrzędowa i dekoracyjna.

Zapraszamy na niezwykłe spotkania ze sztuką ludową. temat realizowany jest podczas warsztatów z udziałem artystów, w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Uczestnicy zdobywają umiejętność wykonywania palm i pisanek wielkanocnych, wycinanek, bukietów
i ozdób choinkowych. Swoje prace będą mogli zgłaszać do muzealnych lub szkolnych konkursów okolicznościowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .