Zamknij

Konferencja Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Przysusze

Konferencja Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Przysusze

W Przysusze trwa konferencja naukowa PTL

W czwartek, 23 września rozpoczęła się trzydniowa ogólnopolska konferencja naukowa "Miasteczko-Sztetl-Stadtchen. Wokół konstruowania "wielokulturowości' i "lokalnego dziedzictwa", towarzysząca 96. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTL. Organizatorami spotkania w Przysusze są Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.  Partnerami wydarzenia zostali: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Dom Kultury w Przysusze, Instytut im. Oskara Kolberga, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Starostwo Powiatowe w Przysusze i Gmina i Miasto Przysucha.

W czwartkowe przedpołudnie w sali widowiskowej Domu Kultury w Przysusze powitały zaproszonych gości prezes PTL prof. Anna Weronika Brzezińska oraz prof. Magdalena Zowczak reprezentująca współorganizatora konferencji – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie głos zabrał przedstawiciel władz powiatu Pan Marek Kilianek - Wicestarosta Przysuski oraz Pani Ilona Jaroszek - Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Kolejnym punktem było wręczenie medali i odznaczeń  nadanych w 2020 r.  przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego przez przedstawiciela Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Radcę Ministra Panią Dorotę Ząbkowską.

W dalszej części dnia przystąpiono do obrad  poszczególnych Sekcji PTL− Sekcji Antropologii Jedzenia, Sekcji Folklorystycznej, Sekcji Metodologicznej, Sekcji Muzeologicznej, Sekcji Stroju Ludowego, Sekcji Ukrainoznawczej. Spotkania w panelach dyskusyjnych będą trwały dwa dni.

Pierwszy dzień obrad członkowie PTL zakończyli wieczornym spacerem po Przysusze połączonym ze zwiedzaniem miasteczka: trzech rynków, cmentarza żydowskiego, synagogi, kościoła pw. św. Jana Nepomucena oraz Dworu Dembińskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .