Zamknij

Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze

Jubileusz 100-lecia OSP w Przysusze

Piękne święto miasta i jego mieszkańców

W niedzielę, 24 września odsłonięciem pamiątkowej tablicy na ścianie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze zainaugurowano Jubileusz 100-lecia miejscowej straży. Po mszy św. nastąpił przemarsz jednostek z okolicznych gmin na miejski plac gminny, gdzie odbyły się główne uroczystości. Na zaproszenie druhów Muzeum eksponowało wystawę, którą przygotowało wcześniej w swojej siedzibie.

Rok 2017 jest szczególny dla miejscowej jednostki. Mamy zaszczyt świętować Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, formacji tak ważnej dla naszej małomiasteczkowej społeczności, przez której szeregi przewinęły się rzesze przysuszan.

Nękana pożarami Przysucha, w przeważającej większości o drewnianej zabudowie, stanęła u progu XX wieku przed koniecznością zbudowania pierwszych struktur zorganizowanego ratownictwa „od ognia”. Dokładna data założenia straży w Przysusze nie jest znana. Wiadomo, że zebranie założycielskie zorganizowano w lipcu 1917 roku. Pierwszym prezesem miejscowej straży został Stefan Sobieszczański, adwokat, właściciel Komorowa.

W 1917 roku przystąpiono do budowy remizy strażackiej wraz z czytelnią i salą widowiskową na prawie 70 miejsc. Poczyniono także pierwsze zakupy i pozyskano dary: wóz, dwie 2-cylindrowe sikawki, drabiny, bosaki, węże, tłumnice, wiadra oraz liczne drobne elementy umundurowania i wyposażenia osobistego druhów. Większość prac związanych z budową remizy, pokryciem wieży blachą, malowaniem, transportem, szyciem mundurów i wyposażenia wykonali miejscowi rzemieślnicy.

W latach 20. XX wieku pod kierownictwem Antoniego Zegadły jednostka osiągnęła wysoki poziom wyszkolenia bojowego. Druhowie zaczęli odnosić liczne sukcesy podczas zawodów powiatowych i wojewódzkich, zdobywali nagrody pieniężne i wyróżnienia. U progu niepodległości pomoc mieszkańcom niosło 60 druhów.

Pierwszy sztandar miejscowej straży został wykonany w Szkole Gospodarczo-Rzemieślniczej w Mariówce. W 1927 roku jednostka OSP brała udział w Wojewódzkich Zawodach Strażackich w Poznaniu, gdzie zajęła II miejsce. W 1928 roku w wojewódzkich zawodach Straży Ogniowych w Kielcach przysuscy strażacy zajęli III miejsce i otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł, zaś w następnym roku, również w Kielcach zdobyli kolejną nagrodę w wysokości 700 zł. W 1936 roku jednostka wzięła udział w Zawodach Strażackich w Opocznie, gdzie zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę w postaci motopompy marki „Silesia”.

Funkcjonowanie straży ubarwiało życie społeczne osady. Wspólnie z harcerzami, organizacjami „Strzelec” i młodzieżą szkolną druhowie byli aktywni podczas świat religijnych, państwowych, patriotycznych. Często organizowali defilady, capstrzyki i publiczne pokazy umiejętności.

Na podstawie analizy rachunków kasowych OSP wiadomo, że w Przysusze w strukturach straży funkcjonowała grupa samarytanek

Wraz z wybuchem II wojny światowej zawieszono działalność OSP. Po pół roku reaktywowano straż. W okresie wojny rozpoczęto także remont remizy strażackiej, zakupiono nowe podwozie do motopompy, zainstalowano syrenę alarmową, poddano remontowi instalację elektryczną. Komendantem OSP był wówczas Antoni Zegadło, w szeregach straży odnotowano 20 strażaków. Po wojnie druhowie mogli liczyć na ofiarność społeczeństwa. W 1947 roku otrzymali w darze samochód marki Steyer.

Aby zdobyć środki na zakup lub reperację zdewastowanego sprzętu, organizowano zabawy taneczne, loterie i rozprowadzano „cegiełki”. W latach 60. straż posiadała dwa wozy bojowe Star.

Bardzo uroczyście obchodzono 60-lecie założenia straży, jednostka pozyskała wówczas kolejny sztandar, który uroczyście przekazano podczas jubileuszowych uroczystości na stadionie miejskim w 1979 roku. Dwadzieścia lat później społeczność Przysuchy ufundowała w dowód uznania dla działalności strażaków kolejny sztandar.

OSP z Przysuchy została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1994 roku. Ostatnie trzy lata to czas ogromnych zmian w szeregach jednostki oraz sposobie jej działania. Od 2015 roku jednostka działa w sekcji ratownictwa wodnego, dokonano zakupu łodzi ratunkowej i specjalistycznego sprzętu, rozpoczęto starania o zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Jednostka ściśle współpracuje z organizacjami instytucjami działającymi w mieście. Wciąż rozwija swoją działalność, jest ważnym ogniwem wspomagającym rozwój lokalnej społeczności. Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podejmuje inicjatywy upowszechniania wiedzy z zakresu przeciwdziałania pożarom, prowadzi różnorodne szkolenia i kursy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości jubileuszowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .