Zamknij

"Fryderyk Chopin i Kolbergowie. Wspomnienia i inspiracje".Wystawa czasowa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Wystawa przedstawia udział braci Kolbergów Wilhelma, Oskara i Antoniego w tworzeniu podstaw wiedzy o Fryderyku Chopinie, kompozytorze, którego osoba i twórczość ujmowana jest zawsze jako zjawisko unikatowe w polskiej kulturze artystycznej.

Wystawa przedstawia rolę braci Kolbergów - Wilhelma, Oskara i Antoniego w tworzeniu podstaw wiedzy
o Fryderyku Chopinie, którego twórczość kompozytorska i pianistyczna ujmowana jest zawsze jako zjawisko unikatowe w polskiej kulturze artystycznej i powód narodowej dumy.
Ekspozycja przedstawia wybitne i zasłużone osobistości, ich związki i wzajemne oddziaływanie. Ukazuje środowisko kulturowe, które ich kształtowało, w którym wyrastali a następnie realizowali swoje zamierzenia twórcze, naukowe i artystyczne. Przedstawia również tradycyjną muzykę ludową jako inspirację, jej znaczenie i oddziaływanie na artystów dawnych oraz tworzących aktualnie.
Zgromadzony materiał ekspozycyjny w postaci współcześnie wykonanych kopii, przedstawia udział Kolbergów w dokumentowaniu życia i dzieła Fryderyka Chopina. Daje również zwiedzającym wyobrażenie
o pamiątkach chopinowskich (listy, manuskrypty muzyczne) i o kolbergowskich rękopisach zachowanych
w narodowych zbiorach: w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, Bibliotece Naukowej PAU-PAN w Krakowie, Bibliotece i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
W ekspozycji znalazły się archiwalia: rękopiśmienne relacje Wilhelma i Oskara Kolbergów, opisujące ich dzieciństwo i młodzieńcze związki z Fryderykiem w Warszawie; kopie listów Fryderyka do Wilhelma; faksymile i reprodukcje autografów kompozytorskich Chopina gromadzonych przez Kolbergów
i przekazanych do zbiorów narodowych oraz ikonografia chopinowska autorstwa Antoniego Kolberga. Poprzez wybór rękopisów muzycznych i XIX–wiecznych publikacji zapre-zentowano twórczość Oskara Kolberga, jako muzyka pozostającego pod artystycznym wpływem Fryderyka Chopina oraz jako ówczesnego biografa pianisty, dokumentującego jego działalność, cenionego przez XIX-wiecznych wydawców, krytyków
i publicystów muzycznych.
Inspirującą rolę muzyki ludowej zilustrowano ekspozycją tradycyjnych instrumentów ludowych z obszaru Mazowsza, Kujaw i Wielkopolski oraz wyborem ikonografii ludowego instrumentarium w wiejskich scenach rodzajowych z epoki. Z dźwiękami basów, skrzypiec, bębenków, wielkopolskich dud, piszczałek i fujarek (zabytki z kolekcji Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i zbiorów własnych) kompozytorzy zetknęli się w młodości, podczas wielokrot-nych pobytów wakacyjnych w wiejskich posiadłościach rodziny i przyjaciół.
Wystawę uzupełnia muzyka: kompozycje Fryderyka Chopina (np. Mazurek As-dur ofiarowany Wilhelmowi Kolbergowi, Polonez b-moll dedykowany Wilhelmowi Kolbergowi, zaginiony, znany z kopii sporządzonej przez O. Kolberga) i Oskara Kolberga (fragment nagrania opery „Król pasterzy” inspirowanej zwyczajem kujawskim); rejestracje gry wiejskich muzykantów, którzy uczyli się ze słuchu i zachowali w swoim repertuarze muzykę znaną od pokoleń (utrwaloną przez Andrzeja i Małgorzatę Bieńkowskich); współczesne nagrania tradycyjnej muzyki ludowej w wykonaniu wiejskich muzykantów i ich uczniów ze środowiska „Domu Tańca”.
Dopełnieniem ekspozycji jest wybór portretów ostatniego pokolenia muzykantów wiejskich - fotografii
z kolekcji autorskiej Andrzeja i Małgorzaty Bieńkow-skich (Wydawnictwa „Muzyka Odnaleziona”).
Nagrania muzyczne i filmy prezentowane na wystawie jako materiał uzupełniający ekspozycję:
1. Fryderyk Chopin, Mazurek As-dur, w wykonaniu Ewy Pobłockiej, nagranie udostępnione przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
2. Fryderyk Chopin, Polonez b-moll, w wykonaniu Barbary Hesse-Bukowskiej, w nagraniu Radiowej Agencji Fonograficznej PR.
3. Król pasterzy – Opera sielska, Muzyka Oskar Kolberg, libretto Teofil Lenartowicz, 1853-1859 (fragment widowiska scenicznego zrealizowanego pod kier. muzycznym Andrzeja Wróbla, w ramach II Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej w Warszawie, 2004).
4. Nagrania muzykantów wiejskich z Mazowsza (Jan Gaca i Stefan Gaca), pochodzące ze zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego.
5. Kujawiak w wykonaniu Kapeli Janusza Prusinowskiego, w nagraniu wydawnictwa „Słuchaj uchem”.
Wystawa czynna w okresie 1 marca – 20 maja 2010 r.


Katarzyna Markiewicz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .