Zamknij

Etnoinspiracje - motywy ludowe we wzornictwie artystycznym i użytkowym

Etnoinspiracje - motywy ludowe we wzornictwie artystycznym i użytkowym

Nową wystawę czasową w Muzeum im. Oskara Kolberga można oglądać do 30 grudnia 2016.

Wystawa muzealna (oraz towarzyszące jej prezentacje i zajęcia edukacyjne) jest próbą ukazania tradycyjnej ludowości jako źródła koncepcji projektantów i artystów wielu pokoleń. Przedstawia realizacje z różnych dziedzin wytwórczości artystycznej i wzornictwa użytkowego. Ekspozycję tworzą prace cenionych artystów, dobrze zaprojektowane i starannie zrealizowane, w których element przetworzenia źródła i odniesienie do jego pierwotnego znaczenia jest istotny, choć w różnorodny sposób zastosowany. Sięganie po inspiracje do kultury ludowej jest zjawiskiem obserwowanym od dziesięcioleci, jednak współcześnie staje się coraz bardziej popularnym i obecnym także w kulturze masowej.

Początki włączania inwencji ludowej do wzornictwa, pojawiające się na przełomie XIX i XX wieku, miały ograniczony zakres do wąskiego kręgu elit. Projekty pięknych tkanin, sprzętów, mebli, ceramiki, architektury nie wpływały szerzej na estetykę życia codziennego.

Odwoływanie się do sztuki ludowej w formie, materiałach i metodach wytwarzania przedstawiono w Muzeum poprzez eksponaty z różnych okresów - sygnalizujące projekty stylu zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza, Spółdzielni Artystów „Ład”, „Cepelii”, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz najszerzej prezentowaną twórczość projektową i realizacje pokolenia artystów XXI w.

Wystawę zrealizowano dzięki współpracy z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Fundacją Sztuka Stosowana oraz z wieloma artystami – autorami eksponowanych prac (m.in. Joanna Rusin, Radosław Podsiadło, Edyta Cieślik-Moczek, Ewa Nagórska).

Wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

7.10.2016 - 30.12.2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .