Zamknij

Entuzjastki etnografii. Kobiety w kręgu przyjaciół i współpracowników Oskara Kolberga

Stosunkowo liczną grupę współpracowników Kolberga stanowiły kobiety - żony i córki obywateli ziemskich, publicystki i literatki, nauczycielki - wykształcone muzycznie (posiadające umiejętności notowania melodii) i literacko, o dużej wrażliwości artystycznej. Wystawa przedstawia kobiety współpracujące z Kolbergiem w zakresie jego działalności badawczej na polu etnografii i folklorystyki.

Seria monografii etnograficzno-folklorystycznych ukazujących się pod wspólnym tytułem Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce stała się zadaniem życiowym Oskara Kolberga. Poświęcił mu bez reszty swoje zdolności, wiedzę, siły, czas i energię. Konsekwentnie realizowany program badawczy i edytorski, który tworzył etnograficzny obraz ziem dawnej Rzeczpospolitej, wymagał od uczonego wypracowania indywidualnych metod pracy i organizacji warsztatu badawczego oraz pozyskania przychylności ogółu społeczeństwa i pomocy współobywateli. W trakcie wędrówek terenowych spotykał się z życzliwością i zrozumieniem ze strony różnych środowisk - inteligencji, ziemiaństwa oraz informatorów ludowych.
Stosunkowo liczną grupę współpracowników Kolberga stanowiły kobiety - żony i córki obywateli ziemskich, publicystki i literatki, nauczycielki - wykształcone muzycznie (posiadające umiejętności notowania melodii) i literacko, o dużej wrażliwości artystycznej. Wystawa przedstawia kobiety współpracujące z Kolbergiem w zakresie jego działalności badawczej na polu etnografii i folklorystyki, prezentuje ich udział w gromadzeniu materiałów, przygotowywaniu zbiorów do edycji, organizowaniu podróży i badań etnograficznych w terenie, w pozyskiwaniu informatorów oraz sprzedaży i popularyzowaniu jego wydawnictw.
Podstawowym zasobem materiałów wykorzystanym do przygotowania ekspozycji są publikacje dzieł Oskara Kolberga, jego korespondencja oraz kopie zachowanych rękopisów, dokumenty biograficzne, ikonografia. Ograniczona ilość materiałów ekspozycyjnych prezentujących kobiety zaangażowane w działalność wspomagającą dzieło Kolberga, wynika z faktu, że były to na ogół osoby skromne, drugiego planu, skupione na realizacji podjętych celów i ideałów, które rzadko dokumentowały swoje działania opisem czy ikonografią, a ich zasługi nie zawsze dostrzegano.
Na wystawie przedstawiono kobiety, które Kolberg poznał w różnych miejscach i środowiskach (salony artystyczne Warszawy, wiejskie dwory w Wielkim Księstwie Poznańskim, w Krakowie i okolicach, na kresach południowo-wschodnich), z którymi przyjaźnił się i współpracował w kolejnych okresach swojej aktywności artystycznej, badawczej, edytorskiej. Szczególnie cennym źródłem informacji (choć trudnym do wykorzystania w muzealnej ekspozycji) jest opublikowana korespondencja Kolberga, obszernie dokumentująca jego działania związane z realizacją programu badawczo-edytorskiego oraz rzucająca światło na prywatność, przedstawiająca go w otoczeniu towarzyskim, wiele mówiąca o cechach jego charakteru, sposobie bycia, jego ocenach spraw bieżących, przekonaniach politycznych, sądach światopoglądowych.
Kolejność prezentacji postaci wynika z chronologii nawiązywania znajomości i charakteru współpracy. Jako pierwsze przedstawiono Panie, z którymi Kolberg zetknął się w okresie swojej intensywnej działalności muzycznej (kompozytorskiej i koncertowej) i początków prac folklorysty. W środowisku warszawskich salonów artystycznych poznał przedstawicielki pierwszego polskiego ruchu feministycznego, nieformalnej grupy „Entuzjastek”: Paulinę Wilkońską, Sewerynę Duchińską Pruszakową, Bibianę Moraczewską. W przyszłości pomagały Kolbergowi w realizacji działalności etnograficznej i organizacji wypraw badawczych, prowadził z nimi również wieloletnią korespondencję. Do grona najbardziej cenionych współpracownic badacza w zakresie etnografii należały: Maria Hemplówna z Tarnowa(Chełmskie), Antonina Konopczanka z Modlnicy(Krakowskie), Pelagia Blizińska z Bóbrki (Sanockie). Wspomagały Kolberga także Helena Jaruzelska z Sanoczan, Kamila Poh nauczycielka z Jasienowa, Aleksandra Zduniowa z Procisnego, Wiktoria Krzysztofowicz z Kornicza, Amelia Okólska nauczycielka z Kornicza, Zofia Urbanowska, Helena Przybysławska z Czortowca(Kołomyja). Uczestniczyły w pozyskiwaniu materiałów do jego dzieła i opracowywaniu zbiorów do edycji, organizowały podróże etnograficzne i ułatwiały kontakty z wiejskimi informatorami, pomagały w sprzedaży wydawnictw. Ich rola i często znaczący udział w gromadzeniu materiałów etnograficznych do tomów Ludu i Obrazów etnograficznych zostały najpełniej wyjaśnione w opracowaniach i komentarzach tomów suplementowych wydawanych przez Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu.
Wystawa czynna od 20 marca 2012 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .