Zamknij

Andrzej Łobodziński W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM

Andrzej Łobodziński W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM

Wystawa prezentowana jest od 4 sierpnia do 14 września 2017 r. w Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze

Andrzej Łobodziński

Urodzony w 1931 roku w Łodzi.

Studia odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1950 - 1954 na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom uzyskał w 1955 roku. W latach 1972-2001 prowadził Pracownię Podstaw Kompozycji w macierzystej uczelni, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W 1993 roku otrzymał tytuł profesora.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i grafiki, przeważnie linorytu, a od 2009 roku grafiki komputerowej. Jest autorem dzieł z pogranicza sztuk plastycznych i muzyki. Swoje utwory prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM


Uwagi do wystaw

Dwie wystawy objęte wspólnym tytułem wymienionym wyżej: jedna poświęcona Fryderykowi Chopinowi, druga Oskarowi Kolbergowi, prezentowane są oddzielnie (jedna bezpośrednio po drugiej) bowiem wystawiane na nich utwory powstały w innych okolicznościach, są wynikiem innych motywacji i pełniły w mojej twórczości zasadniczo inną rolę.


Wystawa pierwsza - W HOŁDZIE FRYDERYKOWI CHOPINOWI

24 obrazy namalowane w hołdzie Fryderykowi Chopinowi są wynikiem mojego zachwytu Jego muzyką, a bezpośrednim impulsem, do podjęcia i realizacji takiego przedsięwzięcia, było intensywne przeżycie związane z wysłuchaniem (wielokrotnym) 24 preludiów z opusu 28.

Związki między tymi preludiami, a namalowanymi przeze mnie obrazami, sprowadzają się do liczby „24” oraz względnie małych wymiarów obrazów, co odpowiada kilkuminutowym, a w wielu utworach nawet krótszym, przebiegom poszczególnych preludiów. Poza tym, obrazy nie mają bezpośrednich odniesień do określonych preludiów Chopina. Nie są też uszeregowane. Można je prezentować w dowolnym układzie przestrzennym. Podejmując zamiar namalowania dwudziestu czterech obrazów założyłem, że największy wymiar obrazu nie będzie przekraczał sześćdziesięciu centymetrów i że wszystkie obrazy będą miały kolor ciemnoniebieski. Bardzo cenię ten kolor, ma on dla mnie wiele znaczeń, wśród których, w wielu utworach, ważny jest wyraz elegijny. Obrazy z omawianego zbioru należą do głównego nurtu mojego malarstwa. Są obrazami abstrakcyjnymi. Uwaga ta jest ważna ze względu na zupełnie inny charakter malarstwa drugiej wystawy i prezentowanych na niej utworów, o których będzie mowa dalej.


Wystawa druga - W HOŁDZIE OSKAROWI KOLBERGOWI

W latach 2012 do 2015 przebywałem często w Kazimierzowie i jego okolicach. Jest to niewielka wieś oddalona o kilkanaście kilometrów od Skierniewic, położona na północno-wschodnich krańcach Wzniesień Łódzkich. Urzeczony pięknem tego regionu dokumentowałem fotograficznie oglądane tam pejzaże. W stosunkowo krótkim czasie, następujących po sobie pobytów, zauważyłem zmiany w tkance ulubionych przeze mnie pejzaży. Postanowiłem więc wybrane widoki utrwalić i przeżyć je raz jeszcze, może nawet głębiej, w trakcie malowania akwarelą na papierze. W obrazach pragnąłem zachować możliwie największą wierność w stosunku do rzeczywistości. Zbiór 50 widoków z Kazimierzowi i jego okolic nazwałem „Moje studia etnograficzne” i poświęciłem go wybitnemu polskiemu etnografowi Oskarowi Kolbergowi.

Związki Fryderyka Chopina i Oskara Kolberga są dobrze znane. Jest też w Przysusze piękne i ważne Muzeum im. Oskara Kolberga. Cieszę się i jestem zaszczycony, że mogę dwa tak różne zbiory moich obrazów zaprezentować w tym właśnie miejscu.

Andrzej Łobodziński

Wystawa pierwsza udostępniona - od 4 do 14 sierpnia

wystawa druga - od 15 sierpnia do 14 września.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .