Zamknij

85. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego

85. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego

Fragment kroniki Publicznej Szkoły Powszechnej w Przysusze, 1935 r.

Dnia 12 maja prawie o północy dotarła przez radio wieść, że Wódz Narodu i Pierwszy Marszałek Józef Piłsudski życie zakończył. Szkoła opuściła flagę żałobną do połowy masztu. Rano dzieci o niczem innem nie mówiły, jak tylko o śmierci Marszałka. Kierownictwo szkoły zebrało w tym dniu tj. 13 maja wszystkie oddziały. Przed szkołą wygłoszone zostało przez kierownika szkoły wspomnienie pośmiertne o Marszałku Józefie Piłsudskim.

W związku z nadawaniem przez radio przebiegu uroczystości pogrzebowych, kierownictwo szkoły spierające się na uchwale Rady Pedagogicznej zakupiło aparat radiowy do sieci marki "Philips Junior" za cenę 255 zł i nadawało dla młodzieży audycje radiowe. Niezwłocznie po śmierci marszałka, kierownictwo szkoły wysłało na ręce Czcigodnej Pani Marszałkowej depeszę kondolencyjną następującej treści:

"Czcigodna Pani Marszałkowa Aleksandra Piłsudska. Warszawa - Belweder. Nad nieodżałowaną stratą Ukochanego Wodza Narodu i Wielkiego Jego Wychowawcy razem z Czcigodną Panią Marszałkową i Jej Córkami płaczą dzieci i Grono Nauczycielskie 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej w Przysusze."

Dnia 18 maja [1937 r.] było odprawione w miejscowym kościele uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy pięknie przybranym katafalku pełnili wartę Strzelcy i Rezerwiści. W kościele były wszystkie organizacje istniejące na terenie gminy Przysucha. Po nabożeństwie przed gminą wygłosił przemówienie p. kierownik Ślifirski Kazimierz. W akademii, jak i w nabożeństwie wzięły udział dzieci, drużyna harcerska męska i żeńska ze sztandarami spowitymi krepą, straż ogniowa, sołtysi, Rada Gminna i inne organizacje. Tego samego dnia sztandar drużyny harcerskiej męskiej wraz z pocztem udał się samochodem do Opoczna, by w uroczystości żałobnej powiatowej wziąć udział.

Dnia 19 maja odbyła się w  Sali Straży Ogniowej w Przysusze uroczysta akademia żałobna poświęcona czci marszałka dla ludności katolickiej i żydowskiej. Ponieważ ludność nie mogła się pomieścić, akademie powtarzano dwa razy. Na podium ustawiono popiersiu marszałka owinięte krepą, ozdobione kwiatami, przed którem paliły się dwie świece i dwie lampki. Przy popiersiu zaciągnęli wartę Strzelcy a sztandary pochylone do połowy w stronę popiersia tworzyły piękną całość.

Pan Stanisław Pawelski odczytał orędzie, a kierownik szkoły wygłosił odpowiednie przemówienie żałobne, podczas którego bardzo dużo ludzi płakało. Chór szkolny śpiewał I Brygadę, orkiestra odegrała marsza żałobnego. Odśpiewanie hymnu narodowego zakończyło akademię.

Fragment Kroniki SP nr 1 w Przysusze.

Dziękuję Dyrekcji Szkoły za wyrażenie zgody na publikację tekstu.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .