Zamknij

Prace konserwatorskie w wiatrakach

Prace konserwatorskie w wiatrakach

Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja

Muzeum otrzymało w 2019 roku dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (Umowa Dotacyjna nr  178/UMWM/09/2019/NW-I-I/D z dnia 18.09.2019 r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja.”

Muzeum Wsi Radomskiej podpisało umowę na wykonanie  dokumentację projektowo-kosztorysowej w dniu 23.12.2019 r.  z Biurem Obsługi Inwestycji Bohdan Tomaszewski „Tomaszewski”., Łódź, ul. Norwida 3/5 na kwotę  215 250,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.06.2020. Umowa obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego  w czasie realizacji inwestycji. Koszt -24600,00 zł.

Zakres zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac konserwatorskich dla czterech zabytkowych wiatraków znajdujących w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wraz z uwzględnieniem modernizacji instalacji odgromowej oraz systemów zabezpieczeń SAP i SWWIN:

 

 -  Wiatrak Paltrak z Gniewoszowa z 1920 r.,

 -  Wiatrak z Kajetanowa z 1935 r.,

 -  Wiatrak z Grabowca z 1930 r.,

 -  Wiatrak z Dąbrowy Jastrzębskiej z 1860 r.

 

Kompletna dokumentacja projektowa konserwacji obejmuje następujące opracowania:

− inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską opisującą konstrukcję obiektu;

 - ocenę stanu zachowania technicznego;

program prac konserwatorskich, który określa sposób usunięcia przyczyn usterek oraz zakres  niezbędnych zabiegów konserwatorskich zapewniających dalsze funkcjonowanie obiektu;

− projekt architektoniczny;

- projekt ciągów technologicznych;

- projekt instalacji elektrycznych i energetycznych;

− przedmiar i kosztorys inwestorski.

 

W/w umowa dotacyjna obejmuje także finansowanie koreferatu dokumentacji. Koreferat opracuje ARCHIMIKA Studio Architektury z siedzibą w Łodzi, ul. Wspólna 15/17. Umowa z dnia 16.03.2020 r. na kwotę 9840,00 zł. Termin realizacji do dnia 25.06.2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .