Zamknij

Modernizacja budynku Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze  Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Modernizacja budynku Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze  Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Modernizacja budynku Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze  Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

 1.Muzeum otrzymało w latach 2018 -2019  dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku im. O. Kolberga w Przysusze – etap I dokumentacja” w kwocie  205 380,48 zł.

Dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie  186 930,48 zł  wykonała Pracownia Projektowa Piotr Turkiewicz, ul. Grodzka 39/5 , 31-001 Kraków

W ramach ww. dotacji opracowany został również koreferat ww. dokumentacji w kwocie  18 450,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

Została opracowana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wielobranżowa, tj. w zakresie branży architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, drogowej oraz przyłącza gazowego dla budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz koreferat sprawdzający ww. dokumentację.

2.Muzeum otrzymało w 2019 roku  dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku im. O. Kolberga w Przysusze – etap II”                       w  kwocie  5 285 430,00 zł .

W ramach tego zadania zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych w kwocie  4 277 974,64 zł , którą jest firma Korporacja budowlana DARCO , ul. Garbarska 53  26-600 Radom

Nadzór inwestorski w kwocie 143 910,00 zł    sprawuje  firma MBI Sp. z o.o. ul. Wojskowa 11 , 87-800 Włocławek

Nadzór konserwatorski w kwocie   84 000,00 zł  sprawuje firma  ANOVI Sp. z o.o. ul. Grodzka 8 ,  26-600 Radom

Nadzór autorski w kwocie  18 450,00  zł.

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót  - 31.12.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie realizowane jest na podstawie opracowanej ww. dokumentacji projektowej i obejmuje kompleksową modernizację Muzeum (pomieszczeń ekspozycyjnych, obsługi zwiedzających, biurowych i technicznych na parterze; biurowych, socjalnych, magazynowych w przestrzeni użytkowego poddasza oraz pomieszczeń strychu) wraz z zagospodarowaniem terenu.

Prace budowlano-montażowe wraz z nadzorami - inwestorskim, autorskim i konserwatorskim przewidują m.in.: modernizację i wymianę dachu z termoizolacją, wzmocnienie konstrukcyjne stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, konserwację historycznych elementów stolarskich, modernizację i przebudowę zewnętrznych części budynku (taras, schody i podest dla niepełnosprawnych); modernizację ciągów pieszych i drożnych wokół obiektu; wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej;  wymianę instalacji sanitarnej i grzewczej (zastosowanie ogrzewania gazem).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .