Zamknij

Budowa ogrodzenia zakończona

Budowa ogrodzenia zakończona

Zakończył się II etap budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej. Dzięki jego ażurowej konstrukcji ekspozycje widoczne są już z drogi dojazdowej. Całość prezentuje się bardzo estetycznie i okazale.

Muzeum otrzymało w 2019 roku dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej – etap I dokumentacja” w kwocie 45 720,00 zł.

Dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 41 820,00 zł  wykonało   Biuro projektowe  BLANK ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Bankowa 1/4 ,  41- 800 Zabrze

Opracowano również operat geodezyjny w kwocie 3 900,00 zł.

Muzeum otrzymało w 2020 roku dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej – etap II  w kwocie 733 500,00 zł .

Wykonawcą robót budowlanych w kwocie  711 000,00 zł była firma ES -BUD Robert Szyszkowski Bielicha 26 , 26-600 Radom  - umowa aneksowana do wartości ogółem 832 057,98 zł.

Nadzór inwestorski w kwocie 22 500,00 zł sprawowała  firma MBI Sp. z o.o. ul. Wojskowa 11 , 87-800 Włocławek.

Nadzór autorski nad dokumentacją w kwocie 2 460,00  zł. sprawowało Biuro projektowe  BLANK ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Bankowa 1/4 ,  41- 800 Zabrze 

Inwestycję zrealizowano 30.09.2020r.

Roboty zostały odebrane dnia 02.10.2020r.

Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie zrealizowane na podstawie opracowanej ww. dokumentacji projektowej dotyczy budowy nowego ogrodzenia w wyznaczonej części terenu Muzeum na odcinku ok. 500 metrów, w  tym: na odcinku ok. 350 metrów od ulicy  Szydłowieckiej , tj. od strony „starego” wjazdu do Muzeum (ogrodzenie panelowe podwójne posadowione na fundamencie liniowym, betonowym z wewnętrzną przestrzenią wypełnioną kamieniem „dzikówką”),  a pozostałe   ok.150  metrów na   odcinku graniczącym z posesją prywatną (ogrodzenie panelowe pojedyncze posadowione na fundamencie liniowym, betonowym). Zakres zadania obejmował również montaż trzech nowych bram panelowych, w tym: brama wjazdowa z napędem elektrycznym wraz z furtką dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, wyposażoną w system kontroli biletów z funkcją automatycznego otwierania i zamykania  oraz dwie bramy dwuskrzydłowe. Ponadto wykonano system odwodnienia budynku sąsiadującego z ul. Szydłowiecką oraz postawiono nową latarnię oświetlającą wjazd do Muzeum.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .