Mazowieckie Barwy Wolontariatu

data utworzenia:
Mazowieckie Barwy Wolontariatu

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – edycja 2018

 

§ 1. Cele i zadania konkursu

 1. Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” (http://wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu), którego organizatorem jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, reprezentowana na terenie województwa mazowieckiego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.
 1. W ramach Konkursu w województwie mazowieckim zostaną wyłonieni laureaci regionalni, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim konkursu „Barwy Wolontariatu”.
 1. Celami Konkursu są:
  1. popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
  2. propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu,
  3. poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu
   i zakresu pracy wolontariuszy,
  4. zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

§ 2. Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie.
 2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

§ 3. Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami
i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Nominowani do Konkursu mogą być:
  1. pojedynczy wolontariusze;
  2. grupy wolontariuszy;
  3. rodziny,

którzy/które swoją aktywność wolontariacką realizują w dowolnym obszarze życia społecznego.

 1. Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 1 mogą dokonywać:
  1. organizacje pozarządowe;
  2. grupy samopomocowe;
  3. instytucje państwowe;
  4. instytucje samorządowe;
  5. podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
  6. osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
  7. wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).
 1. Zgłoszeń do konkursu  dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu.
 1. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby wskazane w ust. 2 pkt 6-7 konieczne jest pisemne potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
 1. Jeden podmiot może zgłosić od 1 do 5 kandydatur. Dla każdej kandydatury należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 1. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanych kandydatów, o których mowa w ust. 1. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik, jednak musi odnosić się do spełniania przez osobę nominowaną kryteriów, o których mowa w § 6 Regulaminu. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach w formacie A4 i być sporządzony w formie maszynopisu, wydruku komputeroego lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).
 1. Materiały inne niż wspomniane w ust. 6 (np.: filmy, materiały audio, prezentacje multimedialne) nie będą brane pod uwagę ze względu na brak możliwości dostarczenia ich członkom Kapituły, o której mowa w § 7 Regulaminu.

§ 5. Termin  zgłaszania kandydatów do konkursu

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 12 września 2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Kandydatów do konkursu należy zgłaszać na adres:
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
   ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty;
  2. dialog@mazovia.pl – pocztą elektroniczną.
 1. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie faktu działalności wolontariusza, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 powinny mieć formę skanu (w formacie pdf) i zawierać podpisy nominowanych do konkursu i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezenujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza.

§ 6. Kryteria oceny zgłoszeń

Przy ocenie zgłoszonych kandydatów brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność;  partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Kapituła Konkursu powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 1. W skład Kapituły Konkursu wejdzie:
  1. dwóch przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego;
  2. dwóch przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  3. przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 20 października 2018 r.
 1. Kapituła Konkursu spośód nadesłanych zgłoszeń, wybierze trzech laureatów: I, II, III miejsca.
 1. Kapituła może również przyznać wyróżnienia.
 1. Wyniki Konkursu zostaną przesłane do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
  w Warszawie oraz opublikowane na stronach: www.mazovia.pl
  i www.dialog.mazovia.pl.
 1. Laureaci konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostaną zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”.

§ 8. Dane osobowe

 1. Kandydaci wyrażają, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego – dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 3. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: tel: (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl
 4. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO:
  1. w celu przeprowadzenia konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu – edycja 2018” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu;
  2. zostaną udostępnione Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz opublikowane na stronach: www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl (dotyczy wyróżnionych i laureatów konkursu);
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu – edycja 2018”. Niepodanie ich uniemożliwi dokonanie oceny zgłoszenia i tym samym dalszy udział w konkursie.
 6. Kandydatom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
  3. cofnięcia zgody, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 9. Wykorzystania wizerunku

 1. Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z konkursem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu – Edycja 2018”, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1. jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialne.
 3. Dla potrzeb konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Zgoda, o której mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego -  www.mazovia.pl, pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze. serce Polski” oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa